بدون لولا لولادار
چیدمان ورودی ها بر روی طول شماره 1


چیدمان ورودی ها بر روی طول شماره 2


چیدمان ورودی ها بر روی عرض شماره 1


چیدمان ورودی ها بر روی عرض شماره 2


40 55
T5 T6